Đorđe Staničić

"Iako smo sarađivali i dalje sarađujemo sa velikim brojem revizorskih kuća, želimo da istaknemo kompaniju MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o sa kojom naša organizaciju sarađuje više godina. Tokom ovog perioda kompanija je angažovana za potrebe finansijske revizije velikog broja projekata od kojih su pojedini bili sa značajnim budžetom i zahtevnim finansijskim procedurama. Takođe, sprovedeno  je i nekoliko godišnjih finansijskih revizija same SKGO. Tokom saradnje u ovim aktivnostima SKGO je imala priliku da se sretne sa većim brojem zaposlenih u kompaniji MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o.
Smatramo da MOORE poseduje ne samo izuzetno poznavanje procedura i zahtevanih postupaka, već i visok nivo profesionalnosti,  sistematičnost i lakoću u sprovođenju  svih aktivnosti. Takvim načinom rada, Moore, u slučaju naše organizacije, samo potvrđuje već dobru reputaciju koja prati ovu revizorsku kuću.
Sve odredbe ugovora o saradnji u svim segmentima bili su redovno ispunjeni, što je doprinelo u učvršćivanju poverenja  naše organizacije u kompaniju MOORE  Revizija i Računovodstvo d.o.o. Zaposleni u kompaniji poseduju niz ličnih kvaliteta, a prilikom svake revizije pokazali su visoku stručnost, profesionalnost i posvećenost radu."