CORONA VIRUS: ODGOVOR MOORE STEPHENS-A

CORONA VIRUS: ODGOVOR MOORE STEPHENS-A

Dok se Corona virus (Covid-19) i dalje širi po svetu mi poput drugih odgovornih firmi, preduzimamo potrebne mere kako bi obezbedili da se poslovanje može nastaviti bez izlaganja nepotrebnom riziku zaposlenih i klijenta. Ove mere stupile su na snagu 17. marta (dan nakon uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji) i neće uticati na podršku koju od naše firme dobijaju naši klijenti i firme članice Moore zajednice, ali razumljivo da će to uključivati drugačije načine rada sve do momenta dok se epidemija zvanično ne završi.

Kao jedna od mera, kako bi izbegli putovanja, skoro svi zaposleni Moore Stephens-a rade od kuće, a rad na terenu i službena putovanja su obustavljeni, što sve zajedno minimizira rizik za naše zaposlene, ali i zaposlene naših klijenata, njihove porodice i najmilije. Samo u izuzetnim situacijama putovanje može biti dozvoljeno uz dozvolu direktora.  U skladu sa novim merama sastanci sa klijentima, koji su se uobičajeno odvijali „licem u lice“ sada će biti zamenjeni video konferencijama i sličnim načinima komunikacije na daljinu. U suštini, i pored gore navedenih razumnih mera predostrožnosti, Moore Stephens nastavlja raditi „posao kao i obično“. Mi nastavljamo sa ispunjavanjem preuzetih ugovornih obaveza na najbolji mogući način, a na raspolaganju smo i za nove angažmane. Svi članovi našeg tima ostaju i dalje dostupni na uobičajene načine (putem e-meila ili mobilnog telefona).