Marko Filipović

Senior menadžer - Direktor revizije

Marko Filipović

Marko je Senior menadžer, Licencirani ovlašćeni revizor, i direktor sektora za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Specijalizovan je za reviziju firmi iz oblasti proizvodnje, građevinarstva i energetike. Tokom 14 godina iskustva, rukovodio je brojnim međunarodnim revizijama pri čemu je uspešno sarađivao sa grupnim revizorima iz mnogih zemalja. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI. Njegova oblast specijalizacije je takođe poslovno savetovanje i izrada finansijskih due diligence izveštaja.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Korporativno savetovanje
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Javni sektor
  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina