Radosav Perunović

Radosav Perunović

Senior menadžer

Radosav je Licencirani ovlašćeni revizor i Senior menadžer u našem ogranku u Nišu. Ima preko 33 godine iskustva u reviziji, verifikaciji računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola. Kvalifikovan je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI.
 

Services

  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Proizvodnja
  • Trgovina