Stanko Rebić je partner u sektoru za reviziju privrede i poresko savetovanje u Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2004. godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji i ubrzo nakon diplomiranja započeo karijeru u Moore Stephensu. Licencu ovlašćenog revizora stekao je 2009. godine. U svom dugogodišnjem iskustvu rukovodio je brojnim revizijama domaćih i međunarodnih kompanija.

Pored revizije, Stankov predmet ekspertize su i porezi, sa posebnim osvrtom na problematiku transfernih cena. Pohađao je brojne domaće i međunarodne skupove na ovu temu i do sada bio odgovoran za izradu preko 250 studija o transfernim cenama. U Moore Stephensu vrši funkciju ovlašćenog lica u vezi primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kao predstavnik Komore ovlašćenih revizora Srbije bio je učesnik radne grupe Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za zadužene za izmene i dopune indikatora za prepoznavljanje sumnjivih transakcija za revizore. U Moore Stephensu obavlja i funkciju internog kontrolora kvaliteta u vezi sprovođenja revizije i primeni revizorske metodologije.

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Energetika i rudarstvo
  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Javni sektor
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Trgovina