Pomoć prilikom kupovine preduzeća i statusnih promena

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) definiše statusne promene kao postupak u kojem se jedno društvo (društvo prenosilac) reorganizuje tako što na drugo društvo (društvo sticalac) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Pravilo je da svi članovi društva prenosioca stiču udele/akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima/akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela/akcija u drugačijoj srazmeri, ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela/akcija u društvu sticaocu.

Vrste statusnih promena:

Pripajanje: kada se jedno ili više društava pripaja drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupnu svoju imovinui obaveze, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji.

Spajanje: kada se dva ili više društava spajaju osnivanjem novog društva i prenošenjem na to društvo celokupnu svoju imovinu i obaveze, a čime društva koja se spajaju prestaju da postoje

Podela: kada se društvo podeli tako što istovremeno prenosi celokupnu svoju imovinu i obaveze na:

  • dva ili više novoosnovanih društava , u kom slučaju je reč o podeli uz osnivanje;

  • dva ili više postojećih društava, u kom slučaju je reč o podeli uz pripajanje ili

  • jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava , što bi bila mešovita podela.

U svakoj od ove tri vrste statusnih promena društva koja prestaju da postoje to čine bez sprovođenja postupka likvidacije.

Izdvajanje: kada se društvo podeli tako što prenosi deo svoje imovine i obaveza na:

  • jedno ili više novoosnovanih društava, u kom slučaju je reč o izdvajanju uz osnivanje;

  • jedno ili više postojećih društava, u kom slučaju je reč o izdvajanjuuz pripajanje ili

  • jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava, što bi bilo mešovito izdvajanje.

Društvo nakon sprovedene statusne promene izdvajanja, nastavlja da postoji.