IFRS 16

Od  01. januara 2019. godine stupio je  na snagu novi MSFI 16 – Lizing.  Pomenuti standard je u potpunosti zamenio MRS 17, a njegova primena donela je velike promene zakupcima imovine. Naime, reč je o promenama u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga što ima veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji su se evidentirali kao operativni lizing. U isto vreme, za zakupodavce, računovodstveni zahtevi su u najvećoj meri zadržani iz postojećeg standarda koji reguliše zakupe (MRS 17).

Ono što je najbitnija promena, jeste da u najvećem broju slučajeva, sredstvo koje je uzeto u zakup mora biti kapitalizovano u knjigama zakupca, zajedno sa obavezom za odgovarajuća lizing plaćanja.

Navedeno može da ima značajan uticaj na finansijske pokazatelje (racija) i da samim tim utiče na troškove pozajmljivanja.

Prilikom prelaska  na MSFI 16 moguće je izabrati dva pristupa:
  • Potpuno retrospektivni pristup u okviru kog se MSFI 16 primenjuje na svaki prethodni izveštajni period, pri čemu se uporedni podaci koriguju;
  • Kumulativni  pristup u okviru kog se MSFI 16 retrospektivno primenjuje uz kumulativni efekat koji se priznaje kao korekcija na dan 1. januara 2019. godine, pri čemu se uporedni podaci ne koriguju.
Prva primena MSFI 16 zahteva sveobuhvatnu analizu ugovora o lizingu, a neka od pitanja sa kojima se klijenti suočavaju su:
  • Koji ugovori o pružanju usluga sadrže zakup?
  • Kakav je efekat primene na zaduživanja i ključne indikatore?
  • Ako je EBITDA ili slična mera ključni indikator učinka ili se koristi kao osnova za dobijanje bonusa prema učinku ili učešća zaposlenih u dobiti, kakav će to imati efekat?
  • Koje promene sistema i procesa su neophodne?
Za većinu kompanija implementacija novog standarda predstavlja veliki izazov.

Moore Stephens poseduje tim koji ima iskustvo na implementaciji MSFI 16  i stoji Vam na raspolaganju.