Revizija i usluge uveravanja

Specijalizovani smo u pružanju usluga revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, uslugama pregleda, drugih usluga uveravanja i povezanih usluga, za domaće i međunarodne klijente. Naš pristup obavljanju revizije je prepoznavanje značaja internih kontrola i fokusiranje na ključne poslovne rizike i njihov mogući uticaj na finansijske izveštaje. Naši izveštaji redovno uključuju pismo rukovodstvu i odboru za reviziju o uočenim značajnim rizicima, kao i slabostima u sistemu internih kontrola sa preporukama za njihovo prevazilaženje.

Pri obavljanju revizije koristimo specijalizovani softver CaseWare, a kao pomoćne alate brojne druge softvere (IDEA, TeamMate, World Check, Bisnode…), koji nam omogućavaju da reviziju obavimo na maksimalno efikasan i pouzdan način. Ovo nam takođe značajno olakšava saradnju sa grupnim revizorima, prilikom obavljanja revizija čiji je krajnji cilj izveštavanje u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima međunarodnih grupacija. Pri tome ni jednog trenutka ne gubimo iz vida da nijedan softver na može zameniti znanje i prosuđivanje revizora, zbog čega obuci zaposlenih pridajemo poseban značaj.

Zahvaljujući velikom broju iskusnih revizora (među kojima se nalazi čak 20 ovlašćenih revizora) u mogućnosti smo da formiramo revizorske timove koji imaju potrebna znanja i iskustvo da reviziju obave uz minimalno ometanje tekućih poslova klijenata, što smatramo jednom od naših značajnih prednosti.