Bogoljub Aleksić

Managing Partner - Direktor

Bogoljub Aleksić

Kao direktor Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Bogoljub Aleksić je odgovoran za ukupno poslovanje i koordinaciju pružanja svih usluga u skladu sa jedinstvenom metodologijom firme. Tokom 29 godina radnog iskustva, rukovodio je revizijama i pružao usluge konsaltinga kod nekih od najvećih privrednih i bankarskih sistema u zemlji i regionu. Pružajući usluge revizije i konsaltinga internacionalno, ili u cilju stručne edukacije, boravio je u više od 30 zemalja na svim kontinentima.

Bogoljub je Licencirani ovlašćeni revizor od 1999. godine, kada je prvi u Srbiji položio ispit za zvanje ovlašćenog revizora. Takođe ima profesionalno zvanje Ovlašćeni javni računovođa kod Savezu Računovođa i Revizora Srbije. U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri, uporedo sa obavljanjem poslova revizije i finansijskog konsaltinga, bio je član Evropskog komiteta i njegov koordinator za Istočnu Evropu u Midsnell Group International, član i potpredsednik Saveta Komore ovlašćenih revizora Srbije i predsednik Sekcije revizora u SRRS.

U procesu unapređenja zakonske regulative Republike Srbije u oblasti revizije i računovodstva bio je član više radnih grupa i povremeni konsultant Svetske banke. Autor je više stručnih radova i predavač na seminarima na temu revizije i primene MRS/MSFI. Član je nadzornih odbora i predsednik komisije za reviziju u nekoliko najvećih pravnih lica u zemlji.
 

Services

 • Finansijsko savetovanje
 • Korporativno savetovanje
 • Poreski konsalting
 • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

 • Energetika i rudarstvo
 • Finansijski sektor
 • Gradevinarstvo i nekretnine
 • Hotelijerstvo i turizam
 • Javni sektor
 • Poljoprivreda i prehrana
 • Proizvodnja
 • Trgovina