Vođenje poslovnih knjiga

Za vaše potrebe, vršimo vođenje poslovnih knjiga i sve druge poslove koji su propisani Zakonom o računovodstvu:

 • hronološka evidencija dnevnika

 • glavne knjige

 • knjige blagajne

 • knjige ulaznih i izlaznih računa

 • računovodstvene politike i prilagođavanje istih shodno poslovanju

 • mnoge druge poslove

Takođe, shodno vašim potrebama, sastavljamo statutarne finansijske izveštaje u skladu kako sa profesionalnom regulativnom (primenom MRS / MSFI) tako i u skladu sa zakonskom regulativom.


Kompletan set finansijskog izveštaja obuhvataju:

 • bilans stanja

 • bilans uspeha

 • izveštaj o tokovima gotovine

 • izveštaj o promenama na kapitalu

 • napomene uz finansijske izveštaje

 • statistički anex

Za mikro društva koja primenjuju „Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica“ (Sl. glasnik RS br. 118/2013, 95/2014) kompletan set finansijskih izveštaja obuhvata:

 • bilans stanja

 • bilans uspeha

 • statistički anex

Izuzetno, ukoliko se mikro pravna lica odluče da primenjuju MRS / MSFI za MSP, dužni su da sastavljaju kompletan set finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitlau, napomene uz finansijske izveštaje).
 

Pored ovoga, pripremamo i mesečne, kvartalne i godišnje finansijske izveštaje na zahtev menadžmenta, uključujući sve bitne indikatore.