Poreski pregled kroz simulaciju „PORESKE KONTROLE“

Zakonska regulativa u Republici Srbiji je podložna rapidnim promenama, tako da sami zakoni, a i njihova tumačenja mogu biti predmet nepredvidljivih promena. Zakoni često nisu jasni i nedvosmisleni po pitanju mnogih transakcija, a još uvek ne postoji korpus presedana da pomogne u njihovim tumačenjima.

Zbog navednog, veliki broj poreskih obveznika prepoznao je važnost potrebe za uslugama poreskog pregleda, koje uspešno pružaju naši poreski stručnjaci, visokospecijalizovani za konkretne poreske oblike, koristeći metodu uzorkovanja.

Usluge poreskog pregleda predstavljaju svojevrsnu simulaciju poreske kontrole na bazi koje se poreskim obveznicima prezentuju potencijalni poreski rizici u poslovanju, kao i davanje predloga za otklanjanje i minimiziranje istih.

Cilj poreskih pregleda je uočavanje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i blagovremno davanja predloga za korekciju istih.

Uobičajeno, poreski pregled podrazumeva verifikaciju sledećih poreskih oblika:

Pregled poreza na dodatu vrednost

Podrazumeva kontrolu PDV obračuna, odnosno PDV prijava u posmatranim periodima, a pre svega knjigu ulaznih i izlaznih faktura, ulazne i izlazne fakture sa aspekta Zakona o PDV, kao i odgovarajućih ugovora i prateće dokumentacije.

Pregled poreza na dobit pravnih lica

Predstavlja kontrolu obračuna poreza na dobit i obrazaca koje bi trebalo podneti Poreskoj upravi (poreskog bilansa, poreske prijave, studije o transfernim cenama, poreske amortizacije, i sl.). Proverava se iznos i osnovanost prikaza svih značajnijih pozicija poreskog bilansa. 

Pregled ostalih poreza

Pregled ostalih poreza uključuje kontrolu svih ostalih poreza (osim PDV-a i poreza na dobit), koji su obračunati i plaćeni u periodu za koji se vrši analiza. Cilj ovog pregleda je identifikacija ostalih poreskih rizika.
Upitnike na bazi kojih određujemo obim i kompleksnost posla vezanih za usluge poreskog pregleda možete preuzeti sa našeg sajta.