Poreska revizija

Poreska revizija je proces kontrole istorijskih podataka iz poreskih prijava (pregleda poreza na dodatu vrednosti, pregled poreza na dobit pravnih lica, pregled ostlaih obaveza), sa ciljom:

  • Pronalaženjem (ne)pravilnosti poslovanja i blagovremene potencijalne korekcije

  • Utvrđivanje potencijalnih opasnosti prilikom mergera i akvizicija preduzeća

  • Identifikovanje poreskih prekršaja i poreskih krivičnih dela.

Ovo su najznačajniji ciljevi procesa poreske revizije. Sva društva su podložna greškama a korekcija greške je uvek jeftinija ukoliko se spozna blagovremeno, a svakako skuplja ukoliko se greška uoči u postupku poreske kontrole.

Poresko planiranje i optimizacija treba da postane sastavni deo svakog ozbiljnog menadžmenta jer obezbeđuje da se na zakonit način izabere najbolja alternativa poslovanja, investiranja i organizovanja poslovnih procesa. Poresko planiranje predstavlja skup postupaka i aktivnosti poreskog obveznika koje su usmerene  ka minimizaciji i optimizaciji poreskih obaveza raznih oblika sa jedne strane, a sa druge strane da te aktivnosti ne dovedu do kršenje poreskih propisa, odnosno da sve bude usaglašeno sa važećom poreskom regulativom.