Usluge privatizacije i restrukturiranja

Privatizacija predstavlja promenu vlasništva društvenog i državnog kapitala, u posebnom postupku i pod propisanim uslovima, shodno načelima javnosti, fleksibilnosti, tržišnog formiranja kupoprodajne cene i stvaranja uslova za dalji razvoj privrede

Privatizuje se društveni, odnosno državni kapital, ili imovina, odnosno deo imovine ili pojedini delovi subjekta privatizacije. Predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i dobra od opšteg interesa.

Restrukturiranje u postupku privatizacije sprovodi se u slučaju kada Agencija za privatizaciju proceni da privatizacija ne može biti realizovana bez prethodnog restrukturiranja subjekta privatizacije, koje podrazumeva: organizacione i statusne promene, poravnanje iz dužničko-poverilačkih odnosa i primenu drugih mera u cilju realizacije kupoprodaje kapitala, odnosno imovine.

Naš tim iskusnih stručnjaka vam može pomoći da na najbolji mogući način izvršite usluge privatizacije I restruktuiranja.