Finansijska revizija

Reviziju finansijskih izveštaja zasnivamo na principu kvalitet iznad forme. Bilo da je u pitanju revizija finansijskih izveštaja ili revizija konsolidovanih izveštaja, na reviziju gledamo kao na mogućnost da pružimo pomoć rukovodstvu klijenta u donošenju poslovnih odluka. Stoga prilikom planiranja i obavljanja revizije, i bez posebnih zahteva, pokušavamo da klijentu pružimo dodatnu vrednost, bilo u vidu provere specifičnih aspekata poslovanja ili u vidu saveta za unapređenje sistema internih kontrola i procedura. Kao rezultat toga, uz revizorski izveštaj uvek dostavljamo i pismo rukovodstvu sa preporukama za prevazilaženje uočenih slabosti i nepravilnosti.

Veliki broj naših klijenata ima potrebu za specifičnim izveštavanjem u skladu sa zahtevima matične kompanije, u kom slučaju smo dovoljno iskusni da se adaptiramo na zahtevani sistem rada i punu saradnju sa grupnim revizorom.

Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge (uključujući proveru usaglašenosti sa odredbama ugovora o privatizaciji i obavljanje ugovorenih postupaka), kao i revizija budžeta su oblasti u kojima smo posebno specijalizovani i iskusni.

Poznavanje poslovanja klijenta i iskustva stečena tokom obavljanja revizije, često nam omogućavaju da klijentu ponudimo druge konsultantske usluge koje ne predstavljaju konflikt interesa i ne ugrožavaju našu nezavisnost kao revizora.