Pomoć u primeni MSFI

Naš tim iskusnih stručnjaka vam može pomoći u primeni i usaglašavanju sa MRS / MSFI u sledećim oblastima:

  • tumačenja

  • prva primena

  • izrada računovodstvenih politika

  • pomoć u izradi napomena uz finansijske izveštaje,

  • aktuarski obračuni

Jedna od usluga koju pružamo više godina, je obračun rezervisanja za dugoročne beneficije zaposlenih u skladu sa MRS 19. Finansijski izveštaji ne mogu biti istiniti i objektivni ukoliko nisu uvažili ovaj računovodstveni zahtev (posebno ukoliko kompanija ima veliki broj zaposlenih sa višegodišnjim stažom), a kompleksnost obračuna upućuje na angažovanje profesionalaca. Naš aktuarski model, podržan interno razvijenim kompleksnim program obračuna, uvažava sve značajne aktuarske pretpostavke: demografske, finansijske i ostale, a takođe i poreski aspekt obračuna.

Od  01. januara 2019. godine stupio je  na snagu novi MSFI 16 (obavezan za primenu u Republici Srbiji od 1. januara 2021. godine).  Pomenuti standard je u potpunosti zamenio MRS 17, a njegova primena donela je velike promene zakupcima imovine. Naime, reč je o promenama u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga što ima veliki uticaj na zakupce koji su ušli u materijalno značajne ugovore o zakupu koji su se evidentirali kao operativni lizing.  Ono što je najbitnija promena, jeste da u najvećem broju slučajeva, sredstvo koje je uzeto u zakup mora biti kapitalizovano u knjigama zakupca, zajedno sa obavezom za odgovarajuća lizing plaćanja. Prva primena MSFI 16 zahteva sveobuhvatnu analizu ugovora o lizingu i davanje odgovora na brojna pitanja, što za većinu kompanija predstavlja veliki izazov. Naš tim ima potrebno iskustvo i stoji vam na raspolaganju za pružanje kompletne usluge, ili za iznajmljivanje interno generisanog programa, koji osim kompleksnih matematičkih obračuna, sadrži i detaljna uputstva za primenu standarda.
 
MSFI 9 i MSFI 15 predstavljaju takođe novinu u Republici Srbiji (obavezni za primenu na finansijske izveštaje za 2020. godinu), a zbog svoje kompleksnosti implementacija novih standarda nije ni malo jednostavna, pa su kompanije takođe upućene na pomoć specijalista. Naš tim stručnjaka je u mogućnosti da pruži punu podršku kod primene ovih standarda, kako klijentima u realnom, tako i klijentima u finansijskom sektoru.