Pomoć u primeni MRS

Naš tim iskusnih stručnjaka vam može pomoći u primeni i usaglašavanju sa MRS / MSFI u sledećim oblastima:

  • tumačenja

  • prva primena

  • izrada računovodstvenih politika

  • pomoć u izradi napomena uz finansijske izveštaje,

  • aktuarski obračuni

Jedna od usluga koju klijenti najčešće zahtevaju je obračun rezervisanja za dugoročne beneficije zaposlenih u skladu sa MRS 19. Finansijski izveštaji ne mogu biti istiniti i objektivni ukoliko nisu uvažili ovaj računovodstveni zahtev (posebno ukoliko kompanija ima veliki broj zaposlenih sa višegodišnjim stažom), a kompleksnost obračuna upućuje na angažovanje profesionalaca. Naš aktuarski model uvažava sve značajne aktuarske pretpostavke: demografske, finansijske i ostale, a takođe i poreski aspekt obračuna.