Jelena Beljkaš

Senior menadžer - International liaison

Jelena Beljkaš

Jelena je Senior menadžer i Licencirani ovlašćeni revizor, specijalizovana  za reviziju firmi iz oblasti, proizvodnje, trgovine špedicije i transporta. Ima 11 godina iskustva u reviziji, snimanju i proveri računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola i pružanju poreskih saveta. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI. Njena oblast specijalizacije je takođe finansijsko i poresko savetovanje u vezi sa transfernim cenama.

Services

 • Finansijsko savetovanje
 • Poreski konsalting
 • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

 • Energetika i rudarstvo
 • Gradevinarstvo i nekretnine
 • Hotelijerstvo i turizam
 • Javni sektor
 • Neprofitne organizacije
 • Poljoprivreda i prehrana
 • Proizvodnja
 • Špedicija i transport
 • Trgovina