Jelena Beljkaš

Jelena Beljkaš

Senior menadžer

Jelena je Licencirani ovlašćeni revizor i na poziciji je Senior menadžera u odeljenju za reviziju i poreze. Ima 15 godina iskustva, i od pripravničkih dana je deo našeg tima. Kvalifikovana je za rukovođenje i sprovođenje poslova revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, evaluaciju računovodstvenih politika i usklađenosti računovodstvenih politika sa MRS/MSFI. Njena oblast specijalizacije je takođe finansijsko i poresko savetovanje u vezi sa transfernim cenama.

Vrši funkciju ovlašćenog lica u našoj firmi u vezi primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 

Services

  • Finansijsko savetovanje
  • Poreski konsalting
  • Revizija i usluge uveravanja

Sectors

  • Gradevinarstvo i nekretnine
  • Hotelijerstvo i turizam
  • Poljoprivreda i prehrana
  • Proizvodnja
  • Špedicija i transport
  • Trgovina